1657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre atanmış olmak.
2Hukuk Müşavirliği gelen-giden evraklara ilişkin işlemleri E-Beyas üzerinden ve ıslak imzalı olarak gerçekleştirmek ve resmi yazışmalarının yürütülmesini sağlamak.
3Hukuk Müşavirliği iletişim, toplantı ve program organizasyonlarının gerçekleştirilmesini sağlamak.
4Hukuk Müşavirliği personeli izin, rapor işlerini takip etmek.
5Hukuk Müşavirliği personeli görevlendirme/yolluk işlemlerini yürütmek.
6İdare tarafından yapılacak eğitim programı hazırlık çalışmalarına ve uygulamalarına katılmak.
7Hukuk Müşavirliği’ne sağlanacak tüketim malzemesi istek belgesini hazırlamak ve göndermek.
8Hukuk Müşavirliğine sağlanan basılı ve elektronik kaynakların faturasının ödemesini yapmak.
9Hukuk Müşavirliği bütçe hazırlanması, ödenek belirlenmesi ödenek talebi vb. bütçe işlemleri ile yıl sonu hesaplarının kapatılması ile ilgili işlemleri yapmak.
10Ambar ayniyat sorumluluğu ve taşınır kayıt ve kontrol işlemleri; taşınır devir giriş-çıkış işlemleri ve taşınır yönetim hesap cetvellerini düzenlemek.
11Hukuk Müşavirliği her türlü kırtasiye ve diğer malzemelerinin ödemesini yapmak.
12Hukuk Müşavirliğine ait her türlü istatistiki raporları ve yıllık idari faaliyet raporlarını hazırlamak.
13Hukuk Müşavirliğindeki herhangi bir arıza sürecinde arızanın giderilmesine yönelik işlemleri yürütmek.
14Yargı yerlerine gönderilecek evrakı ve kişilere yapılacak tebligatları götürmek.
15Avans / Kredi alınarak mahkeme harç ve benzeri giderlerin ilgili yerlere ödemesini yapmak.
16Hukuk Müşavirinin vereceği diğer işleri yapmak.